Lebanese Wide Green Beans (Aysha Khanom) - فاصوليا خضرا عريضة / عيشة خانم

Lebanese Wide Green Beans (Aysha Khanom) - فاصوليا خضرا عريضة / عيشة خانم